Gps Yatçılık Bodrum
Anasayfa >

GULET KİRALAMA

Guletlerimizi, aşağıda gördüğünüz gibi, kabin sayısına göre sınıflandırdık. Size uygun guleti seçtikten sonra guletin fiyatı ve gezi tarihleriniz için uygun olup olmadığını email ile sorabilirsiniz veya her guletin sayfasındaki rezervasyon/fiyat talep formunu doldurup gönderebilirsiniz. Eğer bizim bir gulet önermemizi isterseniz, bize kaç kişi olduğunuzu, gezi tarihlerinizi ve bütçenizi bildirmenizi rica ederiz. Kriterlerinize en uygun guleti/guletleri kısa süre içerisinde size bildireceğiz.
Temmuz ve Ağustos ayları sezonun en yoğun zamanı olduğundan guletlerimiz öncelikle bu tarihler için rezerve edilmektedir. Bu nedenle eğer bu aylarda geziye çıkmak istiyorsanız çok önceden rezervasyonunuzu yaptırmanızı tavsiye ederiz.
GULET FİLOMUZ
Z O R B A S
Gulet Zorbas
 20 Metre | 4 Yolcu Detaylı Bilgi
A Z R A   C A N
Gulet Azra Can
 18,50 Metre | 4 Yolcu Detaylı Bilgi
S İ D E L Y A
Gulet Sidelya
 16 Metre | 4 Yolcu Detaylı Bilgi
C O S H
Gulet Cosh
 16 Metre | 4 Yolcu Detaylı Bilgi
A N K A   3 5
Gulet Anka 35
 15 Metre | 4 Yolcu Detaylı Bilgi
N A Z C A N
Gulet Nazcan
 15 Metre | 4 Yolcu Detaylı Bilgi
W H I T E   G O O S E
Gulet White Goose
 24 Metre | 6 Yolcu Detaylı Bilgi
A R T E M İ S   S İ M A Y
Gulet Artemis Simay
 24 Metre | 6 Yolcu Detaylı Bilgi
B A R K A
Gulet Barka
 22 Metre | 6 Yolcu Detaylı Bilgi
K A R İ A
Gulet Karia
 19 Metre | 6 Yolcu Detaylı Bilgi
R E M O
Gulet Remo
 19 Metre | 6 Yolcu Detaylı Bilgi
A R I V A
Gulet Ariva
 17,50 Metre | 6 Yolcu Detaylı Bilgi
Ç A Ğ S E L E N
Gulet Çağselen
 17 Metre | 6 Yolcu Detaylı Bilgi
B O L E R O
Gulet Bolero
 16,50 Metre | 6 Yolcu Detaylı Bilgi
 
S I L V E R   M O O N
Gulet Silver Moon
 36 Metre | 8 Yolcu Detaylı Bilgi
S M Y R N A   1
Gulet Smyrna 1
 30 Metre | 8 Yolcu Detaylı Bilgi
A R T E M I S
Gulet Artemis
 24 Metre | 8 Yolcu Detaylı Bilgi
E N D L E S S
Gulet Endless
 24 Metre | 8 Yolcu Detaylı Bilgi
D I D I
Gulet Didi
 24 Metre | 8 Yolcu Detaylı Bilgi
A T A L A N T E
Gulet Atalante
 24 Metre | 8 Yolcu Detaylı Bilgi
X E N O S   2
Gulet Xenos 2
 24 Metre | 8 Yolcu Detaylı Bilgi
G E M İ B A Ş I
Gulet Gemibaşı
 23 Metre | 8 Yolcu Detaylı Bilgi
G U S T O
Gulet Gusto
 20 Metre | 8 Yolcu Detaylı Bilgi
B L U E   D I A M O N D
Gulet Blue Diamond
 20 Metre | 8 Yolcu Detaylı Bilgi
   
C O B R A   K I N G
Gulet Cobra King
 34 Metre | 10 Yolcu Detaylı Bilgi
L ' O R I E N T
Gulet Lorient
 30,60 Metre | 10 Yolcu Detaylı Bilgi
B L U E   H E A V E N
Gulet Blue Heaven
 30 Metre | 9 Yolcu Detaylı Bilgi
A R M A
Gulet Arma
 25 Metre | 10 Yolcu Detaylı Bilgi
Z E Y N O S
Gulet Zeynos
 24 Metre | 10 Yolcu Detaylı Bilgi
T U F A N   V
Gulet Tufan 5
 23 Metre | 10 Yolcu Detaylı Bilgi
H A L I K A R N A S L I M
Gulet Halikarnaslım
 19 Metre | 10 Yolcu Detaylı Bilgi
   
C A R P E   D I E M   5
Gulet Carpe Diem V
 41 Metre | 12 Yolcu Detaylı Bilgi
C A R P E   D I E M   4
Gulet Carpe Diem IV
 41 Metre | 12 Yolcu Detaylı Bilgi
K A Y A   G U N E R I   5
Gulet Kaya Güneri V
 39,50 Metre | 12 Yolcu Detaylı Bilgi
D O L C E   M A R E
Gulet Dolce Mare
 36 Metre | 12 Yolcu Detaylı Bilgi
A R I F   K A P T A N   A
Gulet Arif Kaptan A
 36 Metre | 12 Yolcu Detaylı Bilgi
C A N E R   I V
Gulet Caner IV
 36 Metre | 12 Yolcu Detaylı Bilgi
S E M A   T U A N A
Gulet Sema Tuana
 32 Metre | 12 Yolcu Detaylı Bilgi
D R E A M L A N D
Gulet Dreamland
 31,60 Metre | 12 Yolcu Detaylı Bilgi
K A P T A N   Y I L M A Z   I I I
Gulet Kaptan Yılmaz 3
 31 Metre | 12 Yolcu Detaylı Bilgi
G U L   S U L T A N
Gulet Gül Sultan
 30 Metre | 12 Yolcu Detaylı Bilgi
E N D E R I M   A
Gulet Enderim A
 29 Metre | 12 Yolcu Detaylı Bilgi
J A S M I N   1
Gulet Jasmin 1
 28 Metre | 12 Yolcu Detaylı Bilgi
B İ B İ   A Y Ş E G Ü L
Gulet Bibi Ayşegül
 28 Metre | 12 Yolcu Detaylı Bilgi
D E R I N   D E N I Z
Gulet Derin Deniz
 27 Metre | 12 Yolcu Detaylı Bilgi
K A P T A N   Ş E V K E T
Gulet Kaptan Şevket
 27 Metre | 12 Yolcu Detaylı Bilgi
F E R A Y E
Gulet Feraye
 24 Metre | 12 Yolcu Detaylı Bilgi
A R I V A   1
Gulet Ariva 1
 23 Metre | 12 Yolcu Detaylı Bilgi
A L I A G A   1
Gulet Aliağa 1
 22 Metre | 12 Yolcu Detaylı Bilgi
A L C A T R A Z
Gulet Alcatraz
 20 Metre | 12 Yolcu Detaylı Bilgi
L U C K Y   M A R
Gulet Lucky Mar
 20 Metre | 12 Yolcu Detaylı Bilgi
M İ R A Ç   I I
Gulet Miraç II
 19 Metre | 12 Yolcu Detaylı Bilgi
E S M A   S U L T A N
Gulet Esma Sultan
 41 Metre | 14 Yolcu Detaylı Bilgi
U L U Ç I N A R
Gulet Uluçınar
 25 Metre | 12 Yolcu Detaylı Bilgi
 
K A P T A N   M E H M E T   B U G R A
Gulet Kaptan Mehmet Buğra
 34 Metre | 18 Yolcu Detaylı Bilgi
O Ğ U Z B E Y
Gulet Oğuzbey
 32 Metre | 22 Yolcu Detaylı Bilgi
O S M A N   K U R T
Gulet Osman Kurt
 32 Metre | 16 Yolcu Detaylı Bilgi
S U L T A N   A
Gulet Sultan A
 28 Metre | 16 Yolcu Detaylı Bilgi
Y A   S E L A M
Gulet Ya Selam
 25,50 Metre | 12 Yolcu Detaylı Bilgi
F A T O Ş
Gulet Fatoş
 25 Metre | 16 Yolcu Detaylı Bilgi
A E G E A N   C L I P P E R
Gulet Aegean Clipper
 33 Metre | 22 Yolcu Detaylı Bilgi
B B
Gulet BB
 37 Metre | 36 Yolcu Detaylı Bilgi